അവസാന കവർ

  • End cover

    അവസാന കവർ

    മെറ്റീരിയൽ: HT250
    ലൈറ്റ് റെയിൽ, ലോ ഫ്ലോർ വെഹിക്കിൾ, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാണ്, എൻഡ് കവറുകളുടെ ശേഷി പ്രതിവർഷം ആയിരത്തിലധികം കഷണങ്ങളാണ്; ക്ലയന്റുകൾക്കായി പ്രത്യേകമായി, ഞങ്ങൾ ബോംബാർഡിയർ (ചൈന & യൂറോപ്പ്), സ്കോഡ (ചെക്ക്), ചൈന ട്രെയിൻ എന്നിവയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്തു.