മോട്ടോർ റോട്ടർ

  • Motor rotor

    മോട്ടോർ റോട്ടർ

    ലൈറ്റ് റെയിൽ, ലോ ഫ്ലോർ വെഹിക്കിൾ, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാണ്, മോട്ടോർ റോട്ടർ -3000 പിസി / വർഷം, ട്രാക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെ ശേഷി- ആയിരക്കണക്കിന്; ക്ലയന്റുകൾക്കായി പ്രത്യേകമായി, ഞങ്ങൾ ബോംബാർഡിയർ (ചൈന & യൂറോപ്പ്), സ്കോഡ (ചെക്ക്), ചൈന ട്രെയിൻ എന്നിവയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്തു.